Më shumë shërbime

Menaxhim projekti
Ofrojmë shërbime profesionale të menaxhimit të projekteve, me qëllim sigurimin e zbatimit të suksesshëm dhe ekzekutimin e të gjitha iniciativave. Jemi të vendndodhur mirë për t’ju ndihmuar në projekte të të gjitha madhësive dhe vështirësive. Shërbimi ynë gjithëpërfshirës i menaxhimit të projektit përfshin planifikim, ekzekutim, monitorim dhe raportim. Ne punojmë ngushtë me ju për të ofruar shërbim më të përshtatshëm dhe efektiv me qëllime dhe objektiva të përcaktuara qartë.
Kemi një reputacion të shkëlqyer për sukses në kryerjen e projekteve në kohë, në përputhje me buxhetin dhe me ruajtjen e standardeve të kërkuara të cilësisë. Sigurohemi se qëllimet e klientëve dhe përfitimet e biznesit realizohen përmes një grupi aktivitetesh të kontrolluara e menaxhuara mirë për të arritur rezultatet e dëshiruara.

Pas-redaktim i përkthimit me makineri
Përfitimet e ngritjes së përkthimit me makineri nuk mund të anashkalohen. Kjo kryesisht nënkupton përkthim të menjëhershëm të tekstit në vëllime të mëdha. Nëse ju nevojitet pas-redaktim i plotë ose i lehtë, ne mund t’jua sigurojmë.

Kontrolli/sigurimi i cilësisë
Proceset Kontrolli i Cilësisë dhe Sigurimi i Cilësisë, megjithëse lidhen ngushtë janë dy koncepte të ndryshme. Konteksti është pjesë e rëndësishme e cilësisë së gjuhës. Rregullat e formalitetit dhe konteksti i produktit ndikojnë në përkthim. Kur ka të bëjë me një temë me terma specifikë (si sporte ose teknologji), gjuha mund të ndryshojë. Shërbimet gjuhësore kanë vështirësi në menaxhim. Për të siguruar cilësi, është mirë të keni një ekip me përvojë në krahun tuaj. Ne mund të hedhim hapat e fundit të përkthimit ose lokalizimit si folës amtarë të gjuhës shqipe.

Vleftësim gjuhësor
Sigurojmë vleftësimin gjuhësor të dokumenteve, audios, videos, produkteve dhe mjeteve. Nga vleftësimi gjuhësor i dokumenteve të thjeshta deri te vleftësimi gjuhësor i produkteve të ndërlikuara, informacioneve dhe mjeteve deri në lokalizimin e softuerëve, aplikacioneve dhe faqeve të internetit. Gjithashtu kemi ekspertizë në lokalizimin e prezantimeve multimediale teknike për audiencat e synuara botërore dhe specifike, për interpretim në kohë reale nëpër takime dhe seminare ndërvepruese.

Testim/verifikim i të dhënave
Jemi të gatshëm t’ju ndihmojmë të verifikoni të gjitha të dhënat e klientit dhe biznesit tuaj për të siguruar integritetin e bazës së të dhënave. Qoftë nëse keni nevojë për verifikimin e integritetit të bazës së të dhënave ose kontrolle të mospërputhjes, ne dorëzojmë rezultate të jashtëzakonshme për çdo kërkesë. Kjo gjeneron të ardhura më të madha nga investimet, siguron pajtueshmëri dhe mbron reputacionin e klientit fundor.

Kontroll i emrit të markës
Çdo kompani që marketon një produkt ose shërbim globalisht duhet të sigurohet që emri i markës të jetë i përshtatshëm pasi emri i markës është shansi i parë për të bërë një përshtypje te një klient potencial. Është shumë e rëndësishme që emri i markës të kontrollohet me kujdes për të përcaktuar saktësisht se çfarë do të thotë në një kulturë tjetër. Ne kemi njohurinë për të siguruar se klientët tanë mund të shmangin pengesat e caktuara dhe gabimet e kushtueshme kur fillojnë një biznes ndërkombëtar. Ne do të plotësojmë një pyetësor ose një raport të plotë, i cili do të jetë burimi i besueshëm për procesin tuaj të vendimmarrjes.